சுலபமாக பயன் படுத்தும் ஜோதிட சாப்ட்வேர் தேவைக்கு அழைக்க கோவிந்தன் 8870974887 ( 100% துள்ளியமான பலன்களுடன் குறைந்த விலையில் )
Astrology Professional Software Supported all windows Operating System
சாப்ட்வேர் தேவைக்கு கோவிந்தன் 8870974887 இமெயில் VS2010W10@GMAIL.COM
பாவ ஸ்புடம் தனித்தனி கிரகங்களின் பாவச்சக்கர விம்ஷோத்தரி தசை அந்தர விபரங்கள் தசை புத்திக்கான பரிகாரங்கள் தனித்தனி கிரகங்களின் பாவச்சக்கரம் பலன் கேந்திராதி பத்ய தோஷம்உடய கிரகம், லக்கின சுபர்கள், லக்கின பாபிகள், லக்கின மாரகர்கள், மாரகஸ்தானம்,அதிக நன்மை செய்யாத ஸ்தானம் ஹோரை சக்கரப் சிறப்புக்கள், அஸ்டவர்க்கம் திரிகோண சோதனை ஏகாதிபத்ய சோதனை ஆதிப்பரல் திரிகோண சோதனை ஏகாதிபத்ய சோதனை ராசி பிண்டம் கிரக பிண்டம் சோத்திய பிண்டம் குண சமூகம் ஏக சமூகம் அஸ்டவர்க்க பலன்கள் , அஷ்டவர்க்ப்படி கோச்சார பலன்கள். சுயஜாதகத்தின் படி சர்வாஷ்ட வர்க்க வாஸ்து முறையில் வாசல்கால் வைக்கவேண்டி திசை , சுயஜாதகத்தின் படி அஷ்டவர்க்கப்படி வாஸ்து வீட்டில் பூஜை அறை அமைக்வேண்டிய திசை, குளியல் அறை, கிணறு, குளம் அமைக்வேண்டிய திசை சமையல் அறை அமைக்வேண்டிய திசை படிக்கும் அறை, குழந்தைகள் விளையாடும் அறை அமைக்வேண்டிய திசை பூஜை அறை, முதியோர் அறை பொக்கிஷம் வைக்கும் அறை அமைக்வேண்டிய திசை படுக்கை அறை, அலங்கார அறை அமைக்வேண்டிய திசை கழிவறை, குப்பைவைக்கும் இடம் உபயோகமில்லாத பொருக்கள் வைக்கும் இடம் அமைக்வேண்டிய திசை பாவசக்கர மாற்றம், ஆதிபத்யம், ஸ்தானம், சுபாவம் உ-உச்சம் ஆ-ஆட்சி நீ-நீசம் ப-பகை ந-நட்பு ச-சமம் கிரகம் இராசி பாவம் ஆதிபத்யம் ஸ்தானம் சுபாவம் ஸ்தானநிலை கேந்திரம் திரிகோணம் ஆபோக்லிமம் பணபரம் ஜன்ம நட்சத்திரத்திற்கு உகந்த / ஆகாத நட்சத்திரங்கள் ஜன்ம தெய்வ காரியங்கள், சாந்தி பரிகாரங்கள், ஹோமங்கள் பூஜைகள் செய்ய வேண்டிய நட்சத்திரங்கள் ஜன்ம நட்சத்திரத்திற்கு சுப காரியங்கள் செய்ய நட்சத்திர தாராபலன் உள்ள அனுகூலமான சுப நட்சத்திரங்கள் நட்சத்திரத்திற்கு சுப காரியங்கள் தவிர தோஷ பரிகாரங்கள் மற்றும் இதர காரியங்கள் செய்ய நட்சத்திர தாராபலன் உள்ள இதர நட்சத்திரங்கள் ஜன்ம தாரை நட்சத்திரங்கள், ஜன்ம நட்சத்திரத்திற்கு நட்சத்திரத்திற்கு தோல்வியைத் தரும் நட்சத்திரங்கள் திருமணப் பொருத்தம் - மத்திம பொருத்தம் - பொருந்தாத நட்சத்திரங்கள் ஜாதக கோள்களுக்கு கோச்சார கோள்களுடன் சமாகமம் ஏற்படும் தேதிகள், உப கிரக ஸ்புடம் உப கிரக சக்கரம் குளிகன் யமகண்டன் அர்த்தபிரகாரன் மிருத்யு காலன் தூமகேது வ்யதிபதன் பரிவேடன் இந்திரதனுசு உபகேது. கே.பி பாவக குறிகாட்டிகள், கே.பி கிரக குறிகாட்டிகள், கே.பி தசாபுத்தி நாடி சாஸ்திரம் - ஜீவநாடி - சரீரநாடி பலன்கள் நிர்ணயம், ஜீவ, சரீர கோள்கள், நாடி சாஸ்திரம் - ஜீவ நாடி, சரீர நாடிப்படி பாவங்களின் குண நலன்கள், வீதி முறைகள் ஜீவ - சரீர கோளின்படி திருமணகாலம் ஜீவ - சரீர கோளின்படி தொழில் விருத்தி ஏற்படும் காலம், ஜீவ - சரீர கோளின்படி தன வரவு உண்டாகும் காலம், எண் கணிதம் பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம் - பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம் சாப்ட்வேர் மூலம் எந்த நட்சத்திரங்களில் பிறந்தவர்கள் உங்களுக்கு நண்பர்கள், எந்த நட்சத்திரங்களில் பிறந்தவர்கள் உங்களுக்கு நண்பர்கள் அல்லாதவர்கள் ... பிரிண்ட் மாடல் புத்தகவடிவில், பிரிண்ட் மாடல் அடிப்படை, பிரிண்ட் மாடல் பாவகம், பிரிண்ட் மாடல் தசாபுத்தி பிரிண்ட், பிரிண்ட் மாடல் தசா பரிகரம், பிரிண்ட் மாடல் லக்னம் பலன், பிரிண்ட் மாடல் ஷோடசவர்க்கம் கட்டங்கள், பிரிண்ட் மாடல் அஸ்டவர்க்க கட்டங்கள் பலன்கள், பிரிண்ட் மாடல் கிரக ஷட்பல அட்டவணை, பிரிண்ட் மாடல் கேபி கட்டங்கள் பிரிண்ட், பிரிண்ட் மாடல் கே பி பாவக குறிகட்டிகள், பிரிண்ட் மாடல் கே பி கிரக குறிகட்டிகள் , பிரிண்ட் மாடல் கே பி விம்ஷோத்திரி தசை, பிரிண்ட் மாடல் பஞ்ச பட்சி, பிரிண்ட் மாடல் நாடி சாஸ்திரம்....., 1 பக்க பிரிண்ட A4 2 மாடல் , 2 பக்க பிரிண்ட A4 KP மாடல் , 1 பக்க பிரிண்ட A4 KP மாடல் , திருமண பொருத்தம் 2 பக்க A4 .....,
FunctionsProfessional Software-I Professional Software-IIProfessional Software-IIIResearch Astrologyer
பிரிண்ட் கருப்பு
பிரிண்ட் கலர்🗙
திருமண பொருத்தம்
கே பி
நாடி சாஸ்திரம்
எண் கணிதம்
பஞ்சபட்சி சாஸ்திர
Ayanamsa- Lahiri(Chitrapaksha), Raman, Khulla-, KP (OLD), KP (NEW), KP Straight Line (Adjusted), KP(Swiss Ephem - Origenal), Usha-Shashi, Yukteshwar, JN Bhasin, Custom Ayanamsa
ஜோதிடர்கள் உங்கள் முகவரி நீங்கலாகவே மாற்றம் செய்யும் வழி
வீடியோ பதிவின் மூலம் படிப்படியாக ஆரம்ப ஜோதிட பாடம் -18 பகுதிகள்
First time release WWW.PSSSRF.ORG.IN - PDFViewer Application Version 1.0. Astrology Print Export to PNG, TIF, JPG, BMP Image Resolution 50 DPI, 72 DPI, 92 DPI, 200 DPI, 300 DPI it usefull for upload whatsapp, face book, twitter any other social media sites and Email very simple to Cell phone via Bluetooth and Wi-Fi, At the Run time selected page PDF editable (RectangleZoomIn,RectangleZoomOut, LinAnnotation, RectangleAnnotation, EllipseAnnotation, FreehandAnnotation , ArrowAnnotation ,AnnotaitonEdit, FitPageButton, FitWidthButton, ZoomInButton, ZoomOutButton, ZoomInToolButton, ZoomOutToolButton, FirstPageButton, PrevPageButton, NextPageButton, LastPageButton, PageSingleButton, PageSingleContButton, PageFacingContButton, PageFacingButton, RotateClockwise, RotateCounterClockwise ) - very advance use for Particular part underline indicates and (கிரக பார்வை... -அம்பு குறியிட்டு காட்டும் வகையில்) circles indictable Ect ... Astrology class use very simple projector.(ஜோதிட வகுப்பு நடத்துபவர்களுக்கு பெரிதும் பயன்படும்)
Font Change and Color and Size Change to Print and View🗙
சனி நாடி🗙 🗙
குருநாடி🗙 🗙
பிருகுநாடி🗙 🗙
சந்திரநாடி🗙 🗙
Auto Update🗙 🗙🗙
பத்திரிக்கை பிரிண்ட் செய்யும் சாப்ட்வேர் கிரகப்பிரவேசம், திருமணம்...🗙 🗙
திருமண சுபமுகூர்த்தம், மாங்கல்யம் செய்தல் சுபமுகூர்த்தம், நிஷேகம் (சாந்தி முகூர்த்தம்) , பும்சவனம் , சீமந்தம் செய்தல் (காலை), தொட்டிலில் குழந்தையை விடுதல், காது குத்துதல், வித்யாரம்பம் (கல்வி), உபநயனம், வாகனமேற, கிருஷியாரம்பம் (உழவு செய்தல்), வயலுக்கு எருவிடல் , விதை விதைத்தல், கதிரறுத்தல், தானியம் களஞ்சியத்தில் வைத்தல், தானியம் செலவிட, மாடு, கால்நடை வாங்க / கொடுக்க, பொன் பூணுதல், புத்தாடை அணிதல் (கோடி உடுத்தல்), கிரக ஆரம்பம் , கிரக பிரவேசம் (புதுமனை புகுவிழா), பிரயாணம் செய்தல், மருந்துண்ணல், முஸ்லீம் திருமணம், பூமி வீடு வாங்குதல், தொழில் துவங்குதல், நிச்சயதார்த்தம், கோவில் கும்பாபிஷேகம் (தெய்வப் பிரதிஷ்டை), கடன் தீர்த்தல், பொன் பூணுதல், வீடு பால் காய்ச்சுதல், விளக்கு வாங்க, கல்யாண ஜவுளி எடுக்க, கிணறு - போர்வெல் வெட்ட... 🗙 🗙
1. அஷ்டோத்தரி தசை 2.ஷோடஷோத்தரி தசை 3.துவாதசோத்தரி தசை 4.துவிசப்ததி ஷமா தசை 5.காலச்சக்கர தசை 6.பஞ்சோத்தரி தசை 7.சதாப்திகா தசை 8.ஷட்திரியம்ஸ சமா தசை 9.ஷோடஷோத்தரி தசை 10.யோகினி தசை 11.விம்ஷோத்தரி தசை. பிரிண்ட்செய்யும் வசதியுடன்🗙 🗙
Software Price ₹ 12,000 ₹ 22,000 ₹ 35,000 ₹ 44,000
SOFTWARE DVD + PEN DRIVE(Use your Pen Drive)
More details call Govindane Cell: 8870974887. Email: vs2010w10@gmail.com

ProAstro2018 Download Click here

ProAstro2018-PDF-Viewer

ProAstro2018-PDF-Viewer-withdll மேலே உள்ள PDF-Viewer வேலை செய்ய வில்லை எனில் இந்த சாப்ட்வேர் பயன்படுத்துங்கள்
a (1).png
a (10).png
a (11).png
a (2).png
a (3).png
a (4).png
a (5).png
a (6).png
a (7).png
a (8).png
a (9).png
Mukartham (1).png
Mukartham (10).png
Mukartham (11).png
Mukartham (2).png
Mukartham (3).png
Mukartham (4).png
Mukartham (5).png
Mukartham (6).png
Mukartham (7).png
Mukartham (8).png
Mukartham (9).png

* This service (or content) is not provided by www.psssrf.org.in. You are fully responsible for your access to and use of this application, website and content.
Copyright © 2011 psssrf | All Rights Reserved. (Site is optimized for 1024 x 768 pixels-best view at internet explorer 8.0>=,Google Chrome 0.2.151.0>=,firefox 3.5>=)