ஜோதிட சாப்ட்வேர்கள் Email Online வழியாக 30 நிமிடங்களில் கிடைக்கும் மேலும் கொரியர் வழியாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். Cell :8870974887 GOVINDANE vs2008w7@gmail.com Community Edition 1 சாப்ட்வேர்-> Rs1100, 2 சாப்ட்வேர்-> Rs.2100, 16 சாப்ட்வேர்-> Rs.5100, 33 சாப்ட்வேர்-> Rs.11,000 USB KEY & PASSWORD இல்லை - Astrology Software Professional edition தொழில்முறை ஜோதிட சாப்ட்வேர் ₹ 12,000 ₹ 22,000 ₹ 35,000 ₹ 44,000 USB KEY உண்டு

உதயத்தில் இருந்து ஆரூடம் 1-ஆம் இடத்தில் உள்ளதால் எதிர்காலம் (அ) வரக்கூடயவை பற்றிய கேள்வி :-கேள்வியாளர் தன்னைப்பற்றிய கேள்வியே கேட்பார். பிரச்சனைக்கு தீர்வு உண்டா? எப்போது? என்று கேட்பார்.

21-06-21 04:00 AMராசி, நவாம்சம், பாவம், பாவ ஸ்புடம், திருக்கணித கிரக பாதசாரம் (துல்லியமான நிராயன ஸ்புடம்)
கோச்சார சர்வாஷ்டக வர்க்கம் மற்றும் ஷட்பலம்

விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில்

சனி கஷ்ட பலம் சுக்ரன் கஷ்ட பலம் குரு கஷ்ட பலம் புதன் கஷ்ட பலம் செவ்வாய் கஷ்ட பலம் சந்திரன் கஷ்ட பலம் சூரியன் கஷ்ட பலம் சனி இஷ்ட பலம் சுக்ரன் இஷ்ட பலம் குரு இஷ்ட பலம் புதன் இஷ்ட பலம் செவ்வாய் இஷ்ட பலம் சந்திரன் இஷ்ட பலம் சூரியன் இஷ்ட பலம்

சனி கஷ்ட  ஷட் பலம் சுக்ரன் கஷ்ட ஷட் பலம் குரு கஷ்ட ஷட் பலம் புதன் கஷ்ட ஷட் பலம் செவ்வாய் கஷ்ட ஷட் பலம் சந்திரன் கஷ்ட ஷட் பலம் சூரியன் கஷ்ட ஷட் பலம் சனி இஷ்ட ஷட் பலம் சுக்ரன் இஷ்ட ஷட் பலம் குரு இஷ்ட ஷட் பலம் புதன் இஷ்ட ஷட் பலம் செவ்வாய் இஷ்ட ஷட் பலம் சந்திரன் இஷ்ட ஷட் பலம் சூரியன் இஷ்ட ஷட் பலம்

நீங்கள் இணையதளத்தை பார்க்கும் இந்த நேரத்தில் செயல்படும் சுப/அசுப யோகங்கள்:- 21-06-2021 04:00:33 AM
எண்விதி யோகங்கள்பலன்
1Location of the Moon in a Apoklima house ( 3, 6, 9, 12 ) from the Sun.Uttamadi Yoga (Uttama)The wealth, learning, efficiency and fame of the native are plenteous. The manasagari ascribes :The person is of Royal status, versed in several subjects, illustrious.
2This yoga is caused by the presence of a natural benefic in the 10th house from lagna or Moon.Amala-Kirti YogaA native with this yoga is revered by the ruler, blessed with physical pleasures, likeable and helpful and enjoys a lasting fame.
3Exalted lagna lord occupying a kendra and aspected by Jupiter.Chaamara YogaThe Chaamara yoga confers on the native kingship or honor through a king, eloquence, wisdom, knowledge of several subjects and a longevity of 71 years.
4The 5 lord and 6 lord in mutual kendras and the lagna lord is strongShankha YogaOne born in the Shankha yoga is kind-hearted, virtuous, learned, blessed with wife and children, morally sound, owns lands, lives long(upto 81)
5Location of the Moon in a Apoklima house ( 9 ) from the Sun.Uttamadi Yoga (Uttama)The wealth, learning, efficiency and fame of the native are plenteous. The manasagari ascribes : Many sons, trouble from daughters.
6The Lagna lord is associtating with the lord of the 4th or 5th or 7th or 9th or 10th house.Raja YogaThis Yoga confers the status of the individual in terms of success recognition and status.
7The lord of the 9th house is associtating with the lord of the 10th house.Raja YogaThis Yoga confers the status of the individual in terms of success recognition and status.
8The Lagna lord is associtating with the 2nd or 5th or 9th or the 11th lord.Dhana YogaThis indicates a promise of rise in status associated with increased inflow of money. The native will be benefited specially when the participating planet’s is in it’s mahadasha.
9The 2nd lord is associtating with the 5th or the 9th or the 11th lord.Dhana YogaThis Yoga is for wealth and financial prosperity. This yoga generally related to one’s profession, it may be desirable to examine the dashamamsha chart along with the rashi & the navamsha charts and also strong Lagna should be there.
10Mars and Jupiter are conjunct in 10th House.Mangal Guru YogaA Highly renowned, very wealthy, wise, with a large family.
11All planets distributed over five houses in the horoscope.Sankhya-Paasha YogaOne born in this yoga has a large family, is adept in work, skillful in earning wealth, impolite, fond of dwelling forests, drawbacks.
12When Saturn, exalted (in Tula) or in its own sign(Makara or Kumbha), is located in kendra. Can exist only for Chara and lagnas.Mahapurusha Shasha YogaBrave and cruel, medium height, slim waist and high-set teeth. He has beautiful leg and has a fast but regular gait.
13When a planet other than the Sun occupies the second house from the moon, the resulting yoga is called as Sunapha yoga.Chandra Sunapha YogaThis confers on the native a status equivalent to that of a king, immense wealth, capacity to earn his fortune through his own efforts, wide renown, inclination towards virtuous deeds, quietude and contentment.
14When a planet other than the Sun occupies the 12th house from Moon is called Anapha Yoga.Chandra Anapha YogaOne born in the Anapha yoga is a king, healthy, affable, renowned, capable, pleasant looks and happy.
15When planets other than the Sun occupy both 2 & 12 houses from Moon.Chandra Durudhara Yoga One born in this earns fame through his good speech, learning, virtue. It confers upon the native immense wealth, vehicles, lands.
16Presence of planets in kendras from the lagna.Chandra Kalpadruma YogaWhen this happens, the adverse Kemadruma yield place to a highly benefic kalpadruma yoga which bestows all comforts on the native.
17When Mercury occupies the second house from the moon, the resulting yoga is called as Sunapha yoga.Chandra Sunapha YogaWell-versed in scriptures, fine arts and music, immersed in religious pursuits, of good looks and agreeable speech, highly intelligent, and doing good to others. He earns well and dies of ailments arising from cold.
18When Venus occupies the second house from the moon, the resulting yoga is called as Sunapha yoga.Chandra Sunapha YogaThe native is very efficient, brave, good in looks, and honored by the ruler. He is learned, and blessed with wife, houses, lands, vehicles, quadrupeds and splendor.
19When Saturn occupies the 12th house from Moon is called Anapha Yoga.Chandra Anapha YogaOwner of vast lands, forests and cattle, of long arms, honoring his words, enjoying the wealth of others, associated with wicked woman.
20When Mercury and Saturn occupies the 2 and 12th house from Moon.Chandra Durudhara YogaGoes to one country to another country to earn money, revered of poor or moderate learning, opposed to his kith and kin.
21When Venus and Saturn occupies the 2 and 12th house from Moon.Chandra Durudhara YogaClever and wealthy, Favored by the king, of mature thinking, head of his family, liked by women.


21/06/2021 04:00:33 AM இந்த தேதிக்கான ஹீப்ரு பிரமீட்
தேதிக்கான ஹீப்ரு பிரமிடுமொத்த எண்நிகர் எண்
777
88167
535134
7759281
16145178
378223257
2162021145

எடுத்துக்காட்டு - எதிரிடை நட்சத்திரம்
கிரகம்நட்சத்திரம்எதிரிடை நட்சத்திரங்கள்
சூரிமிருகசீருஷம்ஆயில்யம், பூரம், உத்திரம், சித்திரை, விசாகம், கேட்டை, மூலம், திருவோணம், பூருட்டாதி, உத்ரட்டாதி, ரேவதி, ரோகிணி
சந்சுவாதிஅனுஷம், மூலம், உத்ராடம், திருவோணம், உத்ரட்டாதி, மிருகசீருஷம், பூரம்
செவ்பூசம்மகம், சித்திரை, அனுஷம், திருவோணம், அசுவினி
புதரோகிணிசித்திரை, சதையம், பூருட்டாதி
குருசதையம்கார்த்திகை, மிருகசீருஷம், கேட்டை
சுக்புனர்பூசம்உத்ரட்டாதி, அசுவினி, கார்த்திகை
சனிதிருவோணம்உத்ரட்டாதி, ரேவதி, பரணி, ரோகிணி, மிருகசீருஷம், சித்திரை, பூராடம்
ராகுரோகிணிஅவிட்டம், பூருட்டாதி
கேதுஅனுஷம்ஆயில்யம், பூரம்

எடுத்துக்காட்டு சாதகதாரை நட்சத்திரங்கள்
கிரகம்நட்சத்திரம் சாதகதாரையில் நட்சத்திரங்கள்
சூரிமிருகசீருஷம்பூசம், மகம், சுவாதி, சதையம், அசுவினி, கார்த்திகை
சந்சுவாதிவிசாகம், பூராடம், பரணி, ஆயில்யம், அஸ்தம்
செவ்பூசம்பூரம், அஸ்தம், சுவாதி, ரேவதி, பரணி
புதரோகிணிமிருகசீருஷம், ஆயில்யம், பூரம், அவிட்டம், ரேவதி
குருசதையம்ரேவதி, ரோகிணி, புனர்பூசம், விசாகம், கேட்டை
சுக்புனர்பூசம்பூசம், மகம், உத்திரம், சித்திரை, உத்ராடம்
சனிதிருவோணம்பூருட்டாதி, புனர்பூசம், ஆயில்யம், விசாகம், கேட்டை
ராகுரோகிணிஆயில்யம், பூரம், சித்திரை, கேட்டை, ரேவதி
கேதுஅனுஷம்திருவோணம், சதையம், ரேவதி, ரோகிணி, அஸ்தம்


பிருகு நாடி

தலைப்பு
சூரியன் - அசுவனி 1 ஆம் பாதத்தில் மேலும் படிக்க...
சூரியன் - அசுவனி 2 ஆம் பாதத்தில் மேலும் படிக்க...
சூரியன் - அசுவனி 3 ஆம் பாதத்தில் மேலும் படிக்க...
சூரியன் - அசுவனி 4 ஆம் பாதத்தில் மேலும் படிக்க...
சூரியன் - பரணி 1 ஆம் பாதத்தில் மேலும் படிக்க...
சூரியன் - பரணி 2 ஆம் பாதத்தில் மேலும் படிக்க...
சூரியன் - பரணி 3 ஆம் பாதத்தில் மேலும் படிக்க...
சூரியன் - பரணி 4 ஆம் பாதத்தில் மேலும் படிக்க...
சூரியன் - கார்த்திகை 1 ஆம் பாதத்தில் மேலும் படிக்க...
சூரியன் - கார்த்திகை 2 ஆம் பாதத்தில் மேலும் படிக்க...
சூரியன் - கார்த்திகை 3 ஆம் பாதத்தில் மேலும் படிக்க...
சூரியன் - கார்த்திகை 4 ஆம் பாதத்தில் மேலும் படிக்க...
சூரியன் - பூசம் 1 ஆம் பாதத்தில் மேலும் படிக்க...
ஆணுக்கு அஸ்வனி மேலும் படிக்க...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
தலைப்பு
மேஷ லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மேலும் படிக்க...
ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மேலும் படிக்க...
மிதுன லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மேலும் படிக்க...
கடக லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மேலும் படிக்க...
சிம்ம லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மேலும் படிக்க...
கன்னி லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மேலும் படிக்க...
துலா லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மேலும் படிக்க...
விருச்சக லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மேலும் படிக்க...
தனுசு லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மேலும் படிக்க...
மகர லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மேலும் படிக்க...
கும்ப லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மேலும் படிக்க...
மீன லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மேலும் படிக்க...
சந்திரன் மேஷ ராசியில் இருந்தால் பலன் மேலும் படிக்க...
சந்திரன் ரிஷப ராசியில் இருந்தால் பலன் மேலும் படிக்க...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Astrology Software Community Edition

USB KEY & PASSWORD இல்லை
1 திருமண பொருத்தம் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100     Pay Online
2 ஜாதகம் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100     Pay Online
3 ஜாமக்கோள் ஆருடம் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100     Pay Online
4 சந்திர நாடி பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100     Pay Online
5 பிருகு நாடி பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100     Pay Online
6 மருத்துவ ஜோதிடம் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100     Pay Online
7 கர்மா பரிகாரம் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100     Pay Online
8 தாம்பூல பிரசன்னம் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100     Pay Online
9 கேபி பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100     Pay Online
10 சோழிய பிரசன்னம் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100     Pay Online
11 தேவபிரசன்னம் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100     Pay Online
12 எண் கணிதம் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100     Pay Online
13 பெயர் பட்டியல் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100     Pay Online
14 ஜெம்ஸ் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100     Pay Online
15 பட்சி பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100     Pay Online
16 டாரட் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100     Pay Online
17 திதி Filnder Rs. 1100     Pay Online
18 பெயர் உச்சரிப்பு பலம் Rs. 1100     Pay Online
19 ஹீப்ரு எண் கணிதம்-2008 edition Rs. 1100     Pay Online
20 ஜோதிட அகராதி Rs. 1100     Pay Online
21 வீடியோ பதிவின் மூலம் படிப்படியாக ஆரம்ப ஜோதிட பாடம் -18 பகுதிகள் FREE
ருது ஜாதகம் சாப்ட்வேர தேவை எனில் Rs.1500 - Fixed Price Software     Pay Online
திருமண தகவல் மையம் சாப்ட்வேர் -1 Rs.2500 Fixed Price Software     Pay Online
திருமண தகவல் மையம் சாப்ட்வேர் -2 Rs.6500 Fixed Price Software     Pay Online


State Bank Of India
Name of the Account : GOVINDANE . R
A/C NUMBER : 20393570993
IFSC Code : SBIN0016854
Micr Code : 605002115
Branch Code : 16854
Branch: VILLIYANUR-PONDICHERRY
SWIFT Code : SBININBB228

Pay Online

தொழில்முறை ஜோதிட சாப்ட்வேர்கள் Astrology Professional Software USB KEY & PASSWORD பாதுகப்பு 100% உண்டு

Astrology Professional Software -I Rs.12,000 Fixed Price Software     Pay Online
Astrology Professional Software -II Rs.22,000 Fixed Price Software     Pay Online
Astrology Professional Software -III Rs.35,000 Fixed Price Software     Pay Online
Astrology Professional Software -IV Rs.44,000 Fixed Price Software     Pay Onlineஜாதக ராசி நவாம்சம் கோச்சரம் பலன்
ஜாதகர் பெயர் :
பாலினம் :
பிறந்த தேதி
பிறந்த நேரம்
பிறந்த நாடு
பிறந்த ஊர்
www.psssrf.org.in Server
    Pay Online
State District Longitude
Latitude பிறந்த நாடு : பிறந்த மாவட்டம் Distric : பிறந்த மாநிலம் State: பிறந்த மாநில குறியீடு StateCode : பிறந்த ஊர் City: Longitude Latitude

திருமண பொருத்தம் பார்க்க ஜாதக பொருத்தம் விவாக பொருத்தம்
ஆண் பிறப்பு விபரம் இங்கே பதிவு செய்க
பெண் பிறப்பு விபரம் இங்கே பதிவு செய்க

ஜாதகர் பெயர் :
ஆண் பிறந்த தேதி
பிறந்த நேரம்
பிறந்த நாடு
பிறந்த ஊர்
www.psssrf.org.in Server
State District Latitudegovi அட்சரேகை நிலநடுக்கக் கோட்டுக்கு வடக்கே தெற்கே உள்ள தொலைவு : Longitudegovi தீர்க்கரேகை:


ஜாதகர் பெயர் :
பிறந்த தேதி
பிறந்த நேரம்
பிறந்த நாடு
பிறந்த ஊர்
www.psssrf.org.in Server
State District பிறந்த நாடு : பிறந்த மாவட்டம் Distric :

    Pay Online

ஜோதிடம் கற்க ஜோதிட சாப்ட்வேர் கிடைக்கம். Call 887974887 கோவிந்தன் or vs2008w7@gmail.com

    Pay Online
Community Edition 1 சாப்ட்வேர்-> Rs1100, 2 சாப்ட்வேர்-> Rs.2100, 16 சாப்ட்வேர்-> Rs.5100, 33 சாப்ட்வேர்-> Rs.11,000 USB KEY & PASSWORD இல்லை - Astrology Software Professional edition தொழில்முறை ஜோதிட சாப்ட்வேர் ₹ 12,000 ₹ 22,000 ₹ 35,000 ₹ 44,000 USB KEY உண்டு 6/20/2021 10:30:44 PM

திருமண பொருத்தம், ஜாதகம், ஜாமக்கோள் ஆருடம் , சந்திர நாடி, பிருகு நாடி, மருத்துவ ஜோதிடம், கர்மா பரிகாரம், தாம்பூல பிரசன்னம், கேபி, சோழிய பிரசன்னம், தேவபிரசன்னம், எண் கணிதம், பெயர் பட்டியல், ஜெம்ஸ், பட்சி, டாரட், திருமண தகவல்க்கான சாப்ட்வேர், குரு நாடி, சனி நாடி, லால்கித்தாப், ஜோதிட பழக சாப்ட்வேர், அஷ்டவர்க்கப்படி வாஸ்து, பஞ்சாங்கம், முகூர்த்தம், பரிகாரம், ஜோதிட கல்வி, சோதிடம், படிக்க....ASTROLOGY JOTHISHAN, ...