ஜோதிட சாப்ட்வேர்கள் Email Online வழியாக 30 நிமிடங்களில் கிடைக்கும் மேலும் கொரியர் வழியாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். Cell :8870974887 GOVINDANE vs2008w7@gmail.com Community Edition 1 சாப்ட்வேர்-> Rs1100, 2 சாப்ட்வேர்-> Rs.2100, 16 சாப்ட்வேர்-> Rs.5100, 33 சாப்ட்வேர்-> Rs.11,000 USB KEY & PASSWORD இல்லை - Astrology Software Professional edition தொழில்முறை ஜோதிட சாப்ட்வேர் ₹ 12,000 ₹ 22,000 ₹ 35,000 ₹ 44,000 USB KEY உண்டு

GREAT OFFER SALE 250 ஜோதிடர்களுக்கு மட்டும் ProAstro Software 2020

WWW.PSSSRF.ORG.IN 10 ஆம் ஆண்டில் GREAT OFFER SALE Community Edition 33 சாப்ட்வேர் Rs.11,000 மற்றும் Professional Software தொழில்முறை ஜோதிட Rs.22,000 இந்த இரண்டு வகை ஜோதிட சாப்ட்வேர்கள் Rs. 5,100 மட்டும். சாப்ட்வேர் கட்டணம் செலுத்திய பிறகு SOFTWARE DOWN செய்து RUN செய்து உங்கள் விபரங்களை பதிவு செய்து அனுப்பவும் VS2008W7@GMAIL.COM. மேலும் விபரங்களுக்கு 8870974887 கோவிந்தன் ஜோதிட சாப்ட்வேர்கள் Email Online வழியாக 30 நிமிடங்களில் கிடைக்கும்

(1). Install Method Professional Astrology Software 2020 (2) Copy Method Professional Astrology Software 2020

உதயத்தில் இருந்து ஆரூடம் 5-ஆம் இடத்தில் உள்ளதால் எதிர்காலம் (அ) வரக்கூடயவை பற்றிய கேள்வி :-குழந்தையைப்பற்றிய கேள்வியே கேட்பார்.குழந்தை உண்டா? எப்போது? என்றும்கேட்பார்.குழந்தை உற்பத்தி திறன்பாதிப்பு.குழந்தைக்கு தொந்தரவு பற்றிக்கேட்பார். பாட்டன். பாட்டிகள். பூர்வ புண்யம் பற்றிக்கேட்பார். மனம். எண்ணம். வம்சா வழி அத்துனையும் பற்றி கேட்பார்.காதலைப்பற்றி கேட்பார். சந்தோஷம் பற்றிக கேட்பார்.அதிர்ஷ்டம் பற்றி கேட்பார். யோகம் பற்றிக்கேட்பார். போட்டி. இஷ்ட தெய்வம். சிற்றின்பம். மந்திர உச்சாடனம் பற்றிக்கேட்பார். உபாசனை பற்றிக்கேட்பார். (இஷ்ட தெய்வம்) கற்பழிப்பு பற்றி கேட்பார். வழிபாடு. திருவிழாக் கோலங்கள். மன திருப்தி பற்றி கேட்பார். ஸ்டாக் எக்சேஞ்ச் சூதாட்டம் பற்றி கேட்பார்.கோச்சார சர்வாஷ்டக வர்க்கம் மற்றும் ஷட்பலம்

விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில்

சனி கஷ்ட பலம் சுக்ரன் கஷ்ட பலம் குரு கஷ்ட பலம் புதன் கஷ்ட பலம் செவ்வாய் கஷ்ட பலம் சந்திரன் கஷ்ட பலம் சூரியன் கஷ்ட பலம் சனி இஷ்ட பலம் சுக்ரன் இஷ்ட பலம் குரு இஷ்ட பலம் புதன் இஷ்ட பலம் செவ்வாய் இஷ்ட பலம் சந்திரன் இஷ்ட பலம் சூரியன் இஷ்ட பலம்

சனி கஷ்ட  ஷட் பலம் சுக்ரன் கஷ்ட ஷட் பலம் குரு கஷ்ட ஷட் பலம் புதன் கஷ்ட ஷட் பலம் செவ்வாய் கஷ்ட ஷட் பலம் சந்திரன் கஷ்ட ஷட் பலம் சூரியன் கஷ்ட ஷட் பலம் சனி இஷ்ட ஷட் பலம் சுக்ரன் இஷ்ட ஷட் பலம் குரு இஷ்ட ஷட் பலம் புதன் இஷ்ட ஷட் பலம் செவ்வாய் இஷ்ட ஷட் பலம் சந்திரன் இஷ்ட ஷட் பலம் சூரியன் இஷ்ட ஷட் பலம்

நீங்கள் இணையதளத்தை பார்க்கும் இந்த நேரத்தில் செயல்படும் சுப/அசுப யோகங்கள்:- 30-03-2020 04:09:13 PM
எண்விதி யோகங்கள்பலன்
1Location of the Moon in a kendra(1, 4, 7, 10) from the sun.Uttamadi Yoga (Alpa)This produces ordinary wealth, learning, efficiency and fame of native.
2This yoga arises when any planet, other than Moon, occupies the 12 house from the Sun.Ravi Voshi YogaOne born in this yoga exercises no restraint on his speech. He has good learning, wide renown, sharp memory, a charitable nature.
3This yoga is caused by the presence of a natural benefic in the 10th house from lagna or Moon.Amala-Kirti YogaA native with this yoga is revered by the ruler, blessed with physical pleasures, likeable and helpful and enjoys a lasting fame.
4The lord of the lagna and that of the 12 house placed in mutual kedras and aspected by benefices.Parvata YogaOne born with either of the above combinations in the horoscope is renowned, illustrious, fortunate, wealthy, an orator, charitable, learned, very lustful.
5The 4 lord exalted or in its own house, associated with or aspected by the 10 lord.Kaahala YogaThe native with this yoga is aggressive, courageous, ignorant, commander of an army, owner (ruler) of several villages.
6The lord of the 4th house is associtating with the lord of the 5th or 9th house.Raja YogaThis Yoga confers status of the individual in terms of success recognition and status.
7The lord of the 5th house is associtating with the lord of 7th or the 10th house.Raja YogaThis Yoga confers the status of the individual in terms of success recognition and status.
8The lord of the 9th house is associtating with the lord of the 10th house.Raja YogaThis Yoga confers the status of the individual in terms of success recognition and status.
9A conjunction or mutual aspect between the lord of the 5th house and the lord of the 9th house.Raja YogaThe 9th Lord is a minister, the 5th is a chief minister. By kingship is meant a high govt. status in the modern context.
10Lords of the 4th and the 10th are in conjunction with the lords of the 5th or the 9th house.Raja YogaThis Yoga confers the status of the individual in terms of success recognition and status.
11The 12th lord is in the 6th, 8th or 12th house.Viparita Vimala Raja YogaThis makes the person virtuous and contented. The person will be equipped with good behavior towards others will enjoy happiness will be independent following a respectable profession or conduct and will be known for good qualities.
12The 2nd lord is associtating with the 5th or the 9th or the 11th lord.Dhana YogaThis Yoga is for wealth and financial prosperity. This yoga generally related to one’s profession, it may be desirable to examine the dashamamsha chart along with the rashi & the navamsha charts and also strong Lagna should be there.
13The 5th lord is associtating with the 9th or the 11th lord.Dhana YogaThis Yoga is for wealth and financial prosperity. This yoga generally related to one’s profession, it may be desirable to examine the dashamamsha chart along with the rashi & the navamsha charts and also strong Lagna should be there.
14Conjunction between Venus and Mars.Shukra Mangal Yoga A cheat, a liar or gambler, addicted to other's wives, opposed to all, skilled in math’s, a shepherd, a wrestler, distinguished among men because of his virtues.
15Conjunction between Venus and Jupiter.Guru Shukra YogaVery learned, blessed with virtuous wife, wealthy, religious, earn his living through the use of his learning.
16Conjunction between Mars and Jupiter.Mangal Guru YogaLearned, revered, wealthy, very intelligent, skillful lecturer, a sculpture, skilled in the use of weapons, memories by mere listening, a leader.
17All planets distributed over five houses in the horoscope.Sankhya-Paasha YogaOne born in this yoga has a large family, is adept in work, skillful in earning wealth, impolite, fond of dwelling forests, drawbacks.
18When Mercury, exalted (in Kanya) or in its own sign (Mithuna or Kanya), is located in a kendra.Mahapurusha Bhadra YogaOne born in Bhadra yoga is physically strong and healthy with long arms and fine dense beard. Commanding stature, broad chest and shoulders, beautiful forehead & dark curly hair.
19When a planet other than the Sun occupies the second house from the moon, the resulting yoga is called as Sunapha yoga.Chandra Sunapha YogaThis confers on the native a status equivalent to that of a king, immense wealth, capacity to earn his fortune through his own efforts, wide renown, inclination towards virtuous deeds, quietude and contentment.
20Presence of planets in kendras from the lagna.Chandra Kalpadruma YogaWhen this happens, the adverse Kemadruma yield place to a highly benefic kalpadruma yoga which bestows all comforts on the native.
21It is produced When all the benefices occupy the Upachaya houses (3, 6, 10, 11) from the Moon.Vasumna (Vasumati) YogaThis yoga produces an individual who is extremely wealthy and enjoys comforts while staying at home.
22When Saturn occupies the second house from the moon, the resulting yoga is called as Sunapha yoga.Chandra Sunapha YogaClever and skillful, held in esteem by the rural and the urban folk alike, wealthy and contented. The native lives on Goat’s milk. This is not favorable for the mother of the native.


30/03/2020 04:09:13 PM இந்த தேதிக்கான ஹீப்ரு பிரமீட்
தேதிக்கான ஹீப்ரு பிரமிடுமொத்த எண்நிகர் எண்
111
19101
281112
5628213
68744292
335222178
3032020101

எடுத்துக்காட்டு - எதிரிடை நட்சத்திரம்
கிரகம்நட்சத்திரம்எதிரிடை நட்சத்திரங்கள்
சூரிஉத்ரட்டாதிகார்த்திகை, மிருகசீருஷம், திருவாதிரை, பூசம், மகம், உத்திரம், அஸ்தம், விசாகம், மூலம், பூராடம், உத்ராடம், பூருட்டாதி
சந்ரோகிணிதிருவாதிரை, பூசம், மகம், பூரம், சுவாதி, உத்ராடம், ரேவதி
செவ்உத்ராடம்அவிட்டம், ரேவதி, கார்த்திகை, பூசம், சித்திரை
புதசதையம்புனர்பூசம், அனுஷம், கேட்டை
குருஉத்ராடம்ரேவதி, பரணி, சுவாதி
சுக்கார்த்திகைதிருவோணம், சதையம், உத்ரட்டாதி
சனிஉத்ராடம்பூருட்டாதி, உத்ரட்டாதி, அசுவினி, கார்த்திகை, ரோகிணி, அஸ்தம், மூலம்
ராகுதிருவாதிரைபூருட்டாதி, ரேவதி
கேதுமூலம்பூரம், அஸ்தம்

எடுத்துக்காட்டு சாதகதாரை நட்சத்திரங்கள்
கிரகம்நட்சத்திரம் சாதகதாரையில் நட்சத்திரங்கள்
சூரிஉத்ரட்டாதிபரணி, ரோகிணி, ஆயில்யம், கேட்டை, திருவோணம், சதையம்
சந்ரோகிணிமிருகசீருஷம், ஆயில்யம், கேட்டை, பூருட்டாதி, பரணி
செவ்உத்ராடம்சதையம், உத்ரட்டாதி, அசுவினி, அஸ்தம், சுவாதி
புதசதையம்பூருட்டாதி, பரணி, ரோகிணி, விசாகம், பூராடம்
குருஉத்ராடம்சதையம், அசுவினி, ரோகிணி, அஸ்தம், சுவாதி
சுக்கார்த்திகைரோகிணி, திருவாதிரை, பூசம், மகம், அனுஷம்
சனிஉத்ராடம்சதையம், திருவாதிரை, பூசம், சுவாதி, அனுஷம்
ராகுதிருவாதிரைபூரம், அஸ்தம், விசாகம், பூராடம், பரணி
கேதுமூலம்சதையம், உத்ரட்டாதி, பரணி, திருவாதிரை, சுவாதி


பிருகு நாடி

தலைப்பு
சூரியன் - அசுவனி 1 ஆம் பாதத்தில் மேலும் படிக்க...
சூரியன் - அசுவனி 2 ஆம் பாதத்தில் மேலும் படிக்க...
சூரியன் - அசுவனி 3 ஆம் பாதத்தில் மேலும் படிக்க...
சூரியன் - அசுவனி 4 ஆம் பாதத்தில் மேலும் படிக்க...
சூரியன் - பரணி 1 ஆம் பாதத்தில் மேலும் படிக்க...
சூரியன் - பரணி 2 ஆம் பாதத்தில் மேலும் படிக்க...
சூரியன் - பரணி 3 ஆம் பாதத்தில் மேலும் படிக்க...
சூரியன் - பரணி 4 ஆம் பாதத்தில் மேலும் படிக்க...
சூரியன் - கார்த்திகை 1 ஆம் பாதத்தில் மேலும் படிக்க...
சூரியன் - கார்த்திகை 2 ஆம் பாதத்தில் மேலும் படிக்க...
சூரியன் - கார்த்திகை 3 ஆம் பாதத்தில் மேலும் படிக்க...
சூரியன் - கார்த்திகை 4 ஆம் பாதத்தில் மேலும் படிக்க...
சூரியன் - பூசம் 1 ஆம் பாதத்தில் மேலும் படிக்க...
ஆணுக்கு அஸ்வனி மேலும் படிக்க...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
தலைப்பு
மேஷ லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மேலும் படிக்க...
ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மேலும் படிக்க...
மிதுன லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மேலும் படிக்க...
கடக லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மேலும் படிக்க...
சிம்ம லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மேலும் படிக்க...
கன்னி லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மேலும் படிக்க...
துலா லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மேலும் படிக்க...
விருச்சக லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மேலும் படிக்க...
தனுசு லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மேலும் படிக்க...
மகர லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மேலும் படிக்க...
கும்ப லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மேலும் படிக்க...
மீன லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மேலும் படிக்க...
சந்திரன் மேஷ ராசியில் இருந்தால் பலன் மேலும் படிக்க...
சந்திரன் ரிஷப ராசியில் இருந்தால் பலன் மேலும் படிக்க...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Astrology Software Community Edition

USB KEY & PASSWORD இல்லை
1 திருமண பொருத்தம் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click HereRs. 1100
2 ஜாதகம் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click HereRs. 1100
3 ஜாமக்கோள் ஆருடம் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click HereRs. 1100
4 சந்திர நாடி பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click HereRs. 1100
5 பிருகு நாடி பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click HereRs. 1100
6 மருத்துவ ஜோதிடம் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click HereRs. 1100
7 கர்மா பரிகாரம் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click HereRs. 1100
8 தாம்பூல பிரசன்னம் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click HereRs. 1100
9 கேபி பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click HereRs. 1100
10 சோழிய பிரசன்னம் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100
11 தேவபிரசன்னம் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click HereRs. 1100
12 எண் கணிதம் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100
13 பெயர் பட்டியல் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click HereRs. 1100
14 ஜெம்ஸ் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100
15 பட்சி பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100
16 டாரட் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100
17 திதி Filnder Rs. 1100
18 பெயர் உச்சரிப்பு பலம் Rs. 1100
19 ஹீப்ரு எண் கணிதம்-2008 edition Rs. 1100
20 வீடியோ பதிவின் மூலம் படிப்படியாக ஆரம்ப ஜோதிட பாடம் -18 பகுதிகள் Free
ஜோதிட அகராதி Rs. 1100
ருது ஜாதகம் சாப்ட்வேர தேவை எனில் Rs.1500 - Fixed Price Software
திருமண தகவல் மையம் சாப்ட்வேர் -1 Rs.2500 Fixed Price Software
திருமண தகவல் மையம் சாப்ட்வேர் -2 Rs.6500 Fixed Price Software
2 மணி நேரத்தில் இமெயில் வழியா சாப்ட்வேர் உங்களுக்கு வந்துவிடும்
SOFTWARE DVD மறுநாள் கொரியர் வழியாக உங்களுக்கு கிடைக்கும்.


Cell :0 , 8870974887
GOVINDANE . R
vs2008w7@gmail.com


தொழில்முறை ஜோதிட சாப்ட்வேர்கள்

Astrology Professional Software

USB KEY & PASSWORD பாதுகப்பு 100% உண்டு
Astrology Professional Software -I Rs.12,000 Fixed Price Software
Astrology Professional Software -II Rs.22,000 Fixed Price Software
Astrology Professional Software -III Rs.35,000 Fixed Price Software
Astrology Professional Software -IV Rs.44,000 Fixed Price Software


State Bank Of India
Name of the Account : GOVINDANE . R
A/C NUMBER : 20393570993
IFSC Code : SBIN0016854
Micr Code : 605002115
Branch Code : 16854
Branch: VILLIYANUR-PONDICHERRY
SWIFT Code : SBININBB228
========================================================
Internet Banking
UPI (BHIM, PhonePe, Amazon Pay, Google Pay, PayTM, Mobikwik, etc.) RTGS/NEFT/IMPS

SCAN செய்யுங்கள் பணம் செலுத்துங்கள் ஜோதிட சாப்ட்வேர்கள் Email Online வழியாக 30 நிமிடங்களில் கிடைக்கும் மேலும்
SOFTWARE DVD கொரியர் வழியாக உங்களுக்கு கிடைக்கும்.


Cell : , 8870974887
GOVINDANE . R
vs2008w7@gmail.comஜாதக ராசி நவாம்சம் கோச்சரம் பலன்
ஜாதகர் பெயர் :
பாலினம் :
பிறந்த தேதி
பிறந்த நேரம்
பிறந்த நாடு
பிறந்த ஊர்
www.psssrf.org.in Server
State District Longitude
Latitude பிறந்த நாடு : பிறந்த மாவட்டம் Distric : பிறந்த மாநிலம் State: பிறந்த மாநில குறியீடு StateCode : பிறந்த ஊர் City: Longitude Latitude

திருமண பொருத்தம் பார்க்க ஜாதக பொருத்தம் விவாக பொருத்தம்
ஆண் பிறப்பு விபரம் இங்கே பதிவு செய்க
பெண் பிறப்பு விபரம் இங்கே பதிவு செய்க

ஜாதகர் பெயர் :
ஆண் பிறந்த தேதி
பிறந்த நேரம்
பிறந்த நாடு
பிறந்த ஊர்
www.psssrf.org.in Server
State District Latitudegovi அட்சரேகை நிலநடுக்கக் கோட்டுக்கு வடக்கே தெற்கே உள்ள தொலைவு : Longitudegovi தீர்க்கரேகை:


ஜாதகர் பெயர் :
பிறந்த தேதி
பிறந்த நேரம்
பிறந்த நாடு
பிறந்த ஊர்
www.psssrf.org.in Server
State District பிறந்த நாடு : பிறந்த மாவட்டம் Distric :


1. அஷ்டோத்தரி தசை 2.ஷோடஷோத்தரி தசை 3.துவாதசோத்தரி தசை 4.துவிசப்ததி ஷமா தசை 5.காலச்சக்கர தசை 6.பஞ்சோத்தரி தசை 7.சதாப்திகா தசை 8.ஷட்திரியம்ஸ சமா தசை 9.ஷோடஷோத்தரி தசை 10.யோகினி தசை
1. அஷ்டோத்தரி தசை 2.ஷோடஷோத்தரி தசை 3.துவாதசோத்தரி தசை 4.துவிசப்ததி ஷமா தசை 5.காலச்சக்கர தசை 6.பஞ்சோத்தரி தசை 7.சதாப்திகா தசை 8.ஷட்திரியம்ஸ சமா தசை 9.ஷோடஷோத்தரி தசை 10.யோகினி தசை

Community Edition 1 சாப்ட்வேர்-> Rs1100, 2 சாப்ட்வேர்-> Rs.2100, 16 சாப்ட்வேர்-> Rs.5100, 33 சாப்ட்வேர்-> Rs.11,000 USB KEY & PASSWORD இல்லை - Astrology Software Professional edition தொழில்முறை ஜோதிட சாப்ட்வேர் ₹ 12,000 ₹ 22,000 ₹ 35,000 ₹ 44,000 USB KEY உண்டு

திருமண பொருத்தம், ஜாதகம், ஜாமக்கோள் ஆருடம் , சந்திர நாடி, பிருகு நாடி, மருத்துவ ஜோதிடம், கர்மா பரிகாரம், தாம்பூல பிரசன்னம், கேபி, சோழிய பிரசன்னம், தேவபிரசன்னம், எண் கணிதம், பெயர் பட்டியல், ஜெம்ஸ், பட்சி, டாரட், திருமண தகவல்க்கான சாப்ட்வேர், குரு நாடி, சனி நாடி, லால்கித்தாப், ஜோதிட பழக சாப்ட்வேர், அஷ்டவர்க்கப்படி வாஸ்து, பஞ்சாங்கம், முகூர்த்தம், பரிகாரம், ஜோதிட கல்வி, சோதிடம், படிக்க....ASTROLOGY JOTHISHAN, ...